Anasayfa / Özel Günler / Dünya Barış Günü Sözleri

Dünya Barış Günü Sözleri

“Barış nihai amacımızdır.”
St.Augustine

“Savaş ilanlarının gerisinde ekonomik nedenler yatar.”
Pierre Jesephe Proudhon

“Savaş insanı mahveden kötülüklerin en önemlisidir. Savaş milletlerin varlığını yok
eder; en güzel ülkelerin ziyan olmasına sebep olur; en iyi insanları yok eder ve
kötülükleri yüceltir; bir ülkeye her türlü karışıklığı, anarşiyi ve yozlaşmayı getirir.”
John F.Kennedy

“İnsanoğlu savaşa son vermelidir. Yoksa savaş insanoğluna son verecektir.”
John F.Kennedy

“Antagonizm, hukuka dayalı bir sosyal düzen oluşturulmasının nedenidir. Antagonizm
ile insanların sosyal olmayan toplumsallık (unsocial sociability) durumlarını ifade
ediyorum. Bu eğilim açıkça insanın doğasına kök salmıştır.”
Immanuel Kant

“Doğa tarafsızdır. İnsan doğadan güç alarak dünyayı çöle, çölü de yeşilliğe çevirdi.
Kötülük atomun içinde değil, insanların ruhlarındadır.”
Adlai E. Stevenson

“Ordunun en büyük güce sahip olduğu devlet kesinlikle askeri bir devlettir.”
John Trenchard ve Thomas Gordon

“Bilim atom bombasını üretti, fakat asıl kötülük insanların beyinlerinde ve
kalplerindedir.”
Albert Einstein

“Ve barış zamanında daimi ordu muhafaza edilmesi özgürlük için tehlikeli
olduğundan bu uygulamaya son verilmelidir; ordu sivil gücün sıkı denetimi altında
olmalıdır.”
Pennsylavania Anayasası

“Behemehal şu veya bu nedenler için milleti savaşa sürüklemek taraflısı değilim.
Savaş zorunlu ve hayat için olmalıdır. Gerçek kanım şu ki, milleti savaşa ***ürünce
vicdanımda acı duymamalıyım. Öldüreceğiz diyenlere karşı, öldüreceğiz diye savaşa
girebiliriz. Lakin, milletin hayatı tehlikeye düşmedikçe savaş bir cinayettir.”
Mustafa Kemal Atatürk

“Ordunun geçtiği yeri dikenler bürür; savaşları acı yıllar izler.
Bu yüzden iyi general, etkili olur, sonra durur. Zaferin nimetlerinden yararlanmaz,
gücü ele geçirmeye kalkmaz; etkilidir, gururlu değil, etkilidir, kibirli değil. Tam
zamanında etkili olur ama zora başvurmaz.”
Lao Tzu

“İyi silahlar kötü niyetin araçlarıdır: Yol’u olan onlarla ilgilenmez.”
Lao Tzu

“Fransız Devrimi sırasında ordu toplum için bir eğitim yuvası olarak ilan edildi ve bu
çok geçmeden İngiltere ve Birleşik Krallık dışındaki her yerde kullanılır bir slogan
hale geldi. Ama bu iddia nasıl bir değer taşımış olursa olsun, artık geçerli değildir.
Askerlik hizmeti, acemi er diye, bir beceri edinememiş, disiplinsiz, temizlik
anlayışından ve çalışma alışkanlıklarından habersiz, okuması yaşaması olmayan
köylü delikanlılar geldiği dönemlerde yararlı alışkanlıklar aşılamış olabilir. Bugünkü
nüfus böyle değildir. Gelişmekte olan dünya bile. Tersine ordu, sivil toplum için
yanlış bir eğitim yuvası olduğunu göstermiştir.”
Peter Drucker

“En önemli, en temel ihtiyaç, savunmanın ve silahların işlevini bir bütün olarak
yeniden değerlendirmektir.”
Peter Drucker

“Ordu, devlet başkanının emrine her zaman amade olmalıdır.”
Nizamülmülk

“Gerekli olan savunmanın, silahlanmanın ve ordunun modern dünya içindeki rol ve
işlevini bütünüyle yeniden düşünmek ve ordunun toplum içindeki yerini yeniden
belirlemektir.”
Peter Drucker

“En gerekli olan, silah yarışından kurtulmanın- bu yarışı sadece sınırlamanın değil –
dünya üzerindeki tek tek bütün devletlere eşit çıkar sağlayacağının kabul
edilmesidir.”
Peter Drucker

“Vatandaşlar arasından seçilen, silah eğitimi görmüş kişilerden kurulu, düzenli bir
milis gücü, özgür bir ülkenin en uygun, en doğal ve en emin güvenlik aracıdır; barış
zamanında sürekli ordular bulundurmak, ülkenin iç özgürlüğü için tehlikeli sayılmalı
ve bundan kaçınılmalıdır.”
Virginia İnsan Hakları Bildirgesi Madde 13

“Bir çok ülkede hemen hemen tüm kamu gelirleri verimli olmayan alanlara harcanır.
Büyük orduları olan ülkeler, barış zamanında sadece bu harcamaları finanse etmeye
çalışırlar.”
Adam Smith

“Silahlar ve askeri kuvvetler yüzyıllar boyu sivil ekonomi ve toplum için yükten başka
bir şey olmamış, ekonomik kaynakları tüketmişlerdir.”
Peter Drucker

“İlk ekonomik öncelik savunma için yapılan harcamalarda ve ekonomik açıdan
verimsiz olan savunma harcamalarına kaydırılmış üstün nitelikli insan kaynağında
kısıntıya gitmek ve bu alanlarda denetim sağlamak olmalıdır.”
Peter Drucker

“Düşüncelerim dolayısıyla cezaevine konulmam doğru bir hareket değildir.
Hepsinden öteye, cezaevi zorunlu askerlikle aynı şeydir. İkisi de köleliktir.”
Paul Jacop

“Zorunlu askerlik sisteminin bireylere, ailelere ve topluma yüklediği sosyolojik
maliyetleri o kadar yüksektir ki, eğer biz bu sistemin devam etmesinde ısrar edersek,
korumaya çalıştığımız insanların yaşamlarını mahvedeceğiz. Toplumun geleceğinin
güven altına alınması için bu sistemin terkedilmesi gerekir. Zorunlu askerlik
sistematik olarak bizim iyi bir nesil için ümitlerimizi yokediyor.”
American Friends Service Committee

“Zorunlu askerlik özgürlüğü seven ve anlayan insanlar tarafından hoşgörü ile
karşılanmaz.”
Lord Acton

“Zorunlu askerlerin tek meşru kullanımı,
milletin en önemli ve hayati çıkarlarının korunması amacı doğrultusunda olmalıdır.”
Richard Flacks

“İnsanları birbirlerini öldürmek için eğitmek insanın kutsallığını ihlal etmektir.”
Quakers 1945 “Conscription by Friends” Topluluğu’nun Bildirgesi

“Zorunlu askerlik kölelikten başka nedir?”
Murray Rothbard

“İnsan haklarına devlet tarafından yapılan ihlaller içerisinde zorunlu askerlik en
kötüsüdür. Zorunlu askerlik hakların gaspı ve ortadan kalkması demektir.”
Ayn Rand

“Kadınlar savaş için bize gerekli olandan fazlasını üretebilirler.”
Napolyon

“Zorunlu askerlik iğrenç bir sistemdir.”
Sir Wilfrid Laurier

“Askerlerin kanına işlemiş olan yüksek disiplin düşüncesi onların adalet düşüncesini
zayıflatmaya yetmez mi? Disiplin demek itaat demektir.”
Emile Zola

“Zorunlu askerlik yapmak istemiyorum. Zorunlu askerliğin özgür toplum ile uyumlu
olmadığına ve ahlak dışı olduğuna inanıyorum. Ülkemi seviyorum ve gerektiğinde
ülkemi savunurum.”
Benjamin H. Sasway

“Zorunlu askerlik sadece medeniyetin devamı için değil, aynı zamanda varlığımız için
de ciddi bir tehlike oluşturur.”
Albert Einstein

“Yarbay, yüzbaşı, çavuş ve erlerin, toplara barut getiren miçolar ve tüm askerlerin
hayranlık duyulacak bir düzen içerisinde tepeye doğru ve savaşa ilerleyerek yürüyüş
yaptığını hayranlıkla izleyebilirsiniz. Fakat yürüyüş yapanların iradelerinin sağduyu ve
vicdanlarının dışında bunu yaptığını göremeyebilirsiniz Kimdir bu insanlar? İnsanlar
öyle mi! Yoksa güce sahip olan vicdansız bir insanın emrinde yürüyen bir küçük
tabur mudur?
Henry David Thoreau

“Gönüllü ordu özgür bir ülkeyi savunacak en uygun, ahlaki ve patik yoldur.”
Ayn Rand

“Bir gönüllü iki kişiye bedeldir.”
Frederick Chamier

“Zorunlu askerlik sisteminin yürürlükten kaldırılması konusunda konuşmalar yaparken
bazıları “paragöz” diye kötü bir kelimeyi kullanıyorlardı. Bilebildiğim kadarıyla
“paragöz” istediği için bir şeyi yapan kimsedir. Para karşılığında savaşan birisi
“paragöz”dür. Paragözün karşıtı, zorunlu olarak askere alınmış kişilerdir. Zorunlu
asker, savaşmadığı ya da asker olmak istemediği takdirde hapishaneye atılacak olan
birisidir. Bu tanıma göre iki tür insan tipi ortaya çıkıyor: paragözler ve köleler. Ben bir
paragöz olmayı tercih ederim.”
David Friedman

“Bir iki yıllık toplum hizmeti, gençler için kışlada geçirilecek iki yıldan daha değerli
olacaktır.”
Peter Drucker

“Barış zamanındaki fasulye ve domuz eti, korkunun mevcut olduğu bir yerdeki kek ve
biradan daha iyidir.”
Aesop

“Barış sorunları çözmek ve uzlaşmak demektir.”
Edmund Burke

“Ve kurt kuzu ile beraber oturacak, ve kaplan oğlakla beraber yatacak; ve buzağı ve
genç aslan ve besili sığır bir arada olacak; ve onları küçük bir çocuk güdecek. Ve
inekle ayı otlayacak; onların yavruları birlikte yatacak ve aslan sığır gibi saman
yiyecek. Ve emzikteki çocuk kara yılanın deliği üzerinde oynayacak, ve sütten
kesilmiş çocuk elini engerek kavuğu üzerine koyacak.”
Tevrat, Isaya 11:10

“Çöle dönüştürdükten sonra adına barış diyecekler.”
(Ubi Solitudinem paciunt, pacem appelant. )
Cornelius Tacitus

“Yurtta sulh, cihanda sulh.”
Mustafa Kemal Atatürk

“Barış içinde yaşa.”
Tevrat, Exodus IV

“Politika ve savaş üzerine okumalı ve çalışmalıyım ki benim çocuklarım matematik ve
felsefe okuma imkanına sahip olsunlar. Benim çocuklarım, kendi çocuklarına resim,
şiir, müzik, mimarlık, heykel, porselen gibi sanatları öğretebilme imkanına sahip
olması için matematik, felsefe, coğrafya, tarih, ticaret ve tarım ile ilgili konularda
çalışmalıdırlar.”
John Adams

“Doğa kanununun birinci ve temel ilkesi barışı aramak ve sürdürmektir.”
Thomas Hobbes

“Barışı ara ve sürdür.”
Tevrat, Psalms 34:14

“Savaş ve hakimiyetin genişletilmesi monarşinin; barış ve ılımlılık ise cumhuriyetin
ruhudur.”
Montesquieu

“Nihai amaç yasa öncesi eşitlik, özgürlük, ekonomik refah ve bütün insanların
barışçı işbirliğidir.”
Knut Wicksell
11

“Barış içinde yürü.”
(Vade in pace.)
Latin Atasözü

“Barış milletleri refah ve mutluluğa eriştiren en iyi yoldur. Fakat bu kavram bir defa
ele geçirilince daima bir dikkat ve itina ve her milletin ayrı ayrı hazırlığını ister.”
Mustafa Kemal Atatürk
Barış içinde, eşitliğin ve özgürlüğün sefasını sürmek istiyoruz! Yasaları taşlar ve
mermerler üzerine değil, tüm insanların, hatta onları unutan köle ile, onları yadsıyan
tiran da dahil olmak üzere, tüm insanların yüreğinde yazılı olan ebedi adalet, artık
egemenliğini kursun istiyoruz.
Robespierre

“Bütün insanlar tek bir millettir.”
Kuran-ı Kerim

“Çakıl taşlarını toplayıp bir kutuya koyun ve sallayın, hiç bir sanatçının
beceremeyeceği kadar uyumlu bir mozaik elde edersiniz.”
Charles Fourier

“Enternasyonalizm artık ütopya değildir. Ufukta gözükmüştür bile.”
Peter Drucker

“İdeal insanlar evrenseldir ama klancı değildir. Küçük kafalı insanlar evrensel değildir
ama klancıdır.”
Konfüçyüs

“Evrensellik nedir? Ahlaki evrensellik, kişinin yaşam biçimini diğer yaşam formlarının
meşru talepleri karşısında relativize etmesi, yabancılara ve ötekilere kendisine
tanınan aynı hakları tanıması, kendi kimliğini evrenselleştirme noktasında ısrarlı
olmaması, farklı kimlikleri dışlamaması, ve hoşgörü alanlarının bugün olduğundan
çok daha geniş bir şekilde düzenlenmesi anlamına gelmektedir.”
Jürgen Habermas

“Komünist olmayan gelişmiş ülkelerde hem toplum, hem sivil düzen, çoğulcu hale
gelmiş; bu durum her ikisinde de yeni ve önceden görülmemiş bir biçimde ve her
ikisinde de farklı biçimlerde gerçekleşmiştir.”
Peter Drucker

“Bugün diyorum ki dostlarım, şu anın getirdiği güçlüklere ve engellemelere rağmen
bir rüyam var benim.
Bir rüyam var: Gün gelecek bu ulus, ayağa kalkıp kendi inancını gerçek anlamıyla
yaşayacak; “Şunu kendinden menkul bir gerçek kabul ederiz ki, bütün insanlar eşit
yaratılmıştır.”
Bir rüyam var: Gün gelecek eski kölelerin evlatlarıyla eski köle sahiplerinin evlatları,
Georgia’nın kızıl tepelerinde kardeşlik sofrasına birlikte oturacaklar.
Bir rüyam var: Gün gelecek Mississippi Eyaleti bile, adaletsizliğin ve baskıların
sıcağıyla bunalıp çölleşmiş olan o eyalet bile, bir özgürlük ve adalet vahasına
dönüşecek.
Bir rüyam var: Gün gelecek dört küçük çocuğum, derilerinin rengine göre değil
karakterlerine göre değerlendirildikleri bir ülkede yaşayacaklar.”
Martin Luther King

“Gel ve birlikte düşünelim.”
Tevrat, Isaiah 1:18

“Ademin özünü Medine toprağından yarattı. Başını, Beytülmukaddes toprağından
yarattı. Kulağını Tur toprağından yarattı. Burnunu Dımışık (Şam) toprağından yarattı.
Sakalını Uçmak, alnını Medine’nin Mağribinden yana toprağından yarattı. Ağzını
Medine’nin Maşrıktan yana toprağından yarattı. Dilini, Buhara toprağından yarattı.
Dudaklarını Berberiye toprağından yarattı. Dişlerini Harzem toprağından yarattı.
Boynunu Çin mülkü toprağından yarattı. Kollarını Yemen Tayif toprağından yarattı.
Sağ elini Mısır, sol elini Pers toprağından yarattı. Tırnaklarını Hıtay toprağından
yarattı. Parmaklarını Sitan, göğsünü Irak, arkasını Hemedan, zekerini (cinsel
organını) Hindistan, uyluklarını Türkistan, hayalarını Konstantiniye (istanbul)
toprağından yarattı. Dizlerini Kırım, inciklerini Antalus toprağından yarattı.”
Hacı Bektaş Veli

“Hoşgörü nedir? Hoşgörü insanlığın bir parçasıdır. Hepimizin hataları ve eksikleri
var; gelin karşılıklı olarak birbirimizin hata ve eksiklerini bağışlayalım, çünkü, hoşgörü
doğanın ilk yasasıdır.”
Voltaire

“Sadece yasalar ifade özgürlüğünü garanti edemez. Herkesin kendi düşüncesini,
cezalandırma olmaksızın açıklayabilmesi için toplumda hoşgörü mevcut olmalıdır.”
Albert Einstein

“Bir diyalog iki monologdan daha iyidir.”
Max M.Kampelman

“Evrensel sevgi, hümanite demektir.”
Han Yu

“Her erdem kendi ışığı ile parlar. Hoşgörü çok güzel bir ışıltıdır.”
John of Salisbury

“Konuşma özgürlüğünü sadece yasalar güven altına alamaz; her insanın fikirlerini
cezalandırmaya maruz kalmaksızın söyleyebilmesi için tüm nüfus içerisinde hoşgörü
ruhu mevcut olmalıdır.”
Albert Einstein

“Hoşgörü, hoşgörüsüzlüğün zıddı değil, onun taklididir. Hoşgörü de hoşgörüsüzlük de
despotizmdir. Birisi kendisine özgürlüğü kısıtlama hakkını tanırken, öbürü de
özgürlüğü bahşetme hakkını tanır. Biri ateş ve odunla silahlanmış Papa, öbürü
bağışlanma umudu satan ya da bahşeden Papa’dır.”
Thomas Paine

“Gel, gel yine her neysen,
kimsen yine gel;
Kafirsen, ateş ve put seversen yine gel;
Girmez ki, umutsuzluk dergahımıza”
Mevlana Celalaeddin Rumi

“Gürültünün patırtının ortasında sükunetle dolaş;
sessizliğin içinde huzur bulunduğunu unutma.
Başka türlü davranmak gerekmedikçe herkesle dost
olmaya çalış. Sana bir kötülük yapıldığında verebileceğin
en iyi karşılık unutmak olsun. Bağışla ve unut.”
Xsentius

“Yılların geçmişine öfkelenme; gençliğe yakışan şeyleri gülümseyerek teslim et
geçmişe.”
Xsentius

“Herhalde delalet ve dinde mezhep ayrılığı konusunda bir şeyler eklemem yanlış
olmaz. Bir Türk, bir hıristiyana göre dine karşı gelen (delalet eden) ya da mezhep
ayrılığında bulunan birisi değildir ve olamaz da. Eğer herhangi bir insan
hıristiyanlıktan islama geçerse, delalet etmiş ya da hizipçilik yapmış sayılmaz.
Sadece mürtet ya da kafir olarak addedilebilir. Hiç kimse farklı dinlere mensup
kimselerin dinlerini değiştirmemeleri halinde onları delaletle ve hizipçilikle
suçlayamaz.”
John Locke

“Söz ola kese savaşı,
Söz ola kestire başı,
Söz ola ağulu aşı,
Yağ ile bal ede bir söz.”
Yunus Emre

“Herşeyi anlamak insanı hoşgörülü yapar.”
Madam Germaine De Stael

“Dünyayı savaş tehlikesinden koruyacak tek bir yol vardır; dünya çapında yetkiye
sahip olacak ve dünyada bütün silahların tekelini elinde bulunduracak bir tek
otoritenin kurulması.”
Bertrand Russell

“Akıl savaşı kınadığına ve barışı mutlak bir amaç yaptığına göre; ve barış milletler
arasında bir sözleşme olmadan uygulanamayacağına ve garanti edilemeyeceğine
göre Barış Anlaşması (Pactum Pacis) yerine Barış Birliği (Foedus Pacificum)
oluşturulmalıdır. Barış anlaşması sadece bir savaşı ortadan kaldırabilir. Oysa barış
birliği tüm savaşları ortadan kaldırır.”
Immanuel Kant

“Büyük güce sahip egemen devletler olduğu sürece savaş kaçınılmazdır.”
Albert Einstein

“Benim ülkem dünyadır; benim vatandaşlarım tüm insanlardır.”
William Lloyd Garrison

“Enternasyonalizm artık ütopya değildir. Ufukta gözükmüştür bile.”
Peter Drucker

“Daimi barışın tesis edilmesi tamamen ülkelerin anlaşmasına bağlıdır. Daimi barışın
tesisi tüm ülkeler için yarar sağlar. Barış için uluslararası bir federasyon
oluşturulduğunda bu kurum uzun süre yürürlükte kalabilir ve barışı gerçekleştirebilir.”
Jean-Jacques Rousseau

“Uluslararası devlet oluşturularak dikkatlice tanımlanmış güç ve yetkiler bir
uluslararası otoriteye devredilebilir. Bunun dışında her ülke kendi iç işlerinden kendisi
sorumlu olur. Bu tür bir sistem Federasyon olarak adlandırılır.”
Friedrich A.von Hayek

“Sokrates söylemiş diye değil, kendi yaradılışıma uyarak, üstelik aşırılığa bile
kaçarak, bütün insanları hemşerim sayıyorum. Bir Polonyalı’yı tıpkı bir Fransız gibi
kucaklıyorum, dünya ile akrabalığımı kendi ulusumla akrabalığımın üstünde
tutuyorum. Doğduğum yerin pek o kadar düşkünü değilim. Kendi düşüncemle
vardığım yeni bilgiler, bana yalnız esintilerle edindiğim hazır ve gelişigüzel bilgilerden
daha değerli gelir. Kendi kazandığımız temiz dostluklar nerde, iklim ve kan
dolayısıyle bağlı olduğumuz dostluklar nerde! Doğa bizi özgür ve bağımsız yaratmış,
bizse tutup kendimizi birtakım çemberler içine hapsediyoruz.”
Michel de Montaigne

“Bir dünya devletinin ciddi savaşları önlemesi için minimum bir güce sahip olması
gerekir. İlk ve en önemlisi, dünya devletinin dünyadaki tüm silah ve silahlı kuvvetlerin
tekeline sahip olması gerekir.”
Bertrand Russell

“Demokrasiyi kontrol edecek en etkili ve en iyi yöntemlerden birisi federasyondur.
Federal sistem egemen devletlerin belirli ve tanımlanmış haklarının dışındaki yetkileri
sınırlar ve dağıtır.”
Lord Acton

“Federalizm, demokrasi için uluslararası birliğin uygulamasından başka bir şey
değildir. Federalizm insanın keşfedebildiği tek barış yoludur.”
Friedrich A.von Hayek

“Eğer akıllıca kullanılırsa, federalizm, dünyanın en güç sorunlarına en iyi çözüm
olabilir.”
Friedrich A.von Hayek

“Devletin ferdin üzerindeki egemenliğini fiilen sınırlayabilen uluslararası otorite
barışın en iyi teminatlarından biri olacaktır. Uluslararası hukuk, hem devletin fert
üzerindeki, hem de süper devletlerin ulusal topluluklar üzerindeki despotizmini
önleyen bir güvence haline dönüştürülmelidir. Hedefimiz, tüm güçleri kendinde
toplamış bir süper devlet veya zayıf bağlarla oluşturulmuş bir özgür milletler cemiyeti
değil, özgür insanların oluşturduğu bir topluluk olmalıdır. Gelecekteki düzen, şimdiye
kadar samimi olduğumuzu ve müşterek menfaatlerimiz için öteki milletlere
konulmasını istediğimiz kısıtlamaların kendi teşebbüs özgürlüğümüze de
konulmasına hazır olduğumuzu kanıtlayabilmek konusunda önemli bir sınav
olacaktır.”
Friedrich A.von Hayek

“Etkin bir şekilde devletlerin yetkilerini sınırlayacak bir uluslararası otorite barışın en
iyi koruyucusu olabilir. Uluslararası Kanun Hakimiyeti bireyin üzerinde devletin
zorbalığına karşı ve milletler üzerinde süper devletlerin zorbalığına karşı bir güvenlik
teşkil edecektir. Ne bir iyiliksever süper devlet ne de ‘özgür devletler’ in başı boşluğu
bizim için amaç olmalıdır. Bizim temel amacımız milletlerin topluluğu olarak
adlandırabileceğimiz bir uluslararası otoritenin kurulması olmalıdır.”
Friedrich A.von Hayek

“Akıllı bir şekilde kullanıldığında federal organizasyon prensibi dünyanın en çetin
sorunları için bile en iyi çözümlerden biri olabilir. Ancak, uygulaması son derece güç
olan bu prensibin kapasite sınırlarının ötesinde zorlandığında, bizi başarısızlığa
***ürebileceğini de unutmamak gerekir.”
Friedrich A.von Hayek

Hakkında Ecka

İlginizi Çekebilir

Alışkanlık Sözleri

Alışkanlık, anahtarı kaybolmuş bir kelepçedir. Amos Parrish Alışkanlıklar bırakılmazsa, zamanla ihtiyaç haline gelirler. Augustine Alışkanlıklar …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.